Home

Wederkomst Jezus Bijbeltekst

Iedereen die weigert Hem te vereren zal zonder pardon gedood worden. De leer van de wederkomst verklaart dus dat Jezus Christus de ultieme politieke dictator zal worden, die alle mensen wereldwijd zal dwingen Hem 'lief te hebben', anders worden ze genadeloos over de kling gejaagd Bijbelteksten over de Wederkomst - Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en Hij die van deze dingen getuigt, zegt: 'Ja, ik kom spoedig!' Amen Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer kom

Sommige christenen hebben het hier in dit verband ook over De laatste generatie vóór de wederkomst van Jezus. Ze wijzen daarbij op de Bijbeltekst: 32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is Maar dan komt Jezus met de heiligen terug vanuit de hemel om ze te redden! Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijd en, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg. Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde De wederkomst van Jezus, uitgebeeld in een glas in lood raam / Bron: Cadetgray, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0) De dag van de Heer komt niet onverwachts voor hen die hem volgen De meeste christenen zijn bekend met de zinsnede: Jezus komt terug als een dief in de nacht

De bijbelse waarheid over de wederkomst van Jezus Christu

15 Bijbelteksten over de Wederkomst - DailyVerses

Om met de deur in huis te vallen: ik verwacht dat ik - als ik gezond blijf - de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. Als mensen zo'n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend Jezus kwam de eerste keer als een uitdrukking van God's liefde. Hij kwam om voor de zonden van de mensheid te sterven, maar als Hij terugkeert, zal Hij met wraak komen om de toorn van God uit te gieten over degenen die God's liefde en genade hebben verworpen. De spoedige wederkomst van Jezus draagt ook een boodschap met zich mee voor gelovigen Jezus zegt dat immers tegen zijn discipelen. (Matth. 24: 14) Die opdracht eindigt pas als Christus terugkomt. Alleen Hij zal uitmaken wanneer het evangelie ver genoeg is doorgedrongen. Evenals de apostel Paulus dat deed, moeten wij er óók rekening mee houden, dat wij de terugkeer van Jezus kunnen meemaken (I Thess. 4:15-17)

De wederkomst van Christus. De wederkomst van Christus - Niemand weet wanneer De wederkomst van Christus wordt geplaagd door veel valse leer. Er zijn zelfs voorspellende boeken geschreven die de exacte datum van de terugkeer van Jezus beweren te kennen. Deze boeken mogen dan wel goed verkopen, maar zij misleiden de lezers De wederkomst van Jezus II Inleiding In de eerste studie over de wederkomst van Christus is besproken hoe Hij terugkomt: persoonlijk, zichtbaar en plotseling. En er is besproken wat Jezus komt doen. Hij komt terug als koning, om de heerschappij van de wereld op zich te nemen. Hij komt terug als rechter, om recht te spreken Tag: Wederkomst van Jezus Christus. Nederlandse liedjes 2020 - Verzameling christelijke hymnen 2020 - gospelliederen - Jezus komt terug. Bijbelteksten voor referentie: Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen,. 1.0 De Wederkomst van Jezus. Het evangelie is het mooiste verhaal aller tijden. De vraag naar de historische betrouwbaarheid blijft leiden tot speculaties. De wederkomst van Jezus - de enige Verlosser - binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus

Video: Wederkomst van Jezus - Wikipedi

Jezus voorspelde zijn terugkomst in de eerste eeuw. Ofschoon Jezus de dag noch het uur wist van Zijn terugkomst (Mattheüs 24:36), wist Hij dat het plaats zou vinden voordat Zijn geslacht voorbij gegaan was (vers 34). Dit sluit een tijdsoverspanning van 2000 jaar uit. Met andere woorden, de tweede komst van Christus moet een gebeurtenisContinue reading 'Jezus over zijn terugkomst' Ook onze laatste cursus Mindful met Jezus is door meer dan 150 cursisten gevolgd! Waarom het dan toch niet meer gaat: Allereerst hebben wij (Sue en Marja) maar ook Eric Mulder steeds minder tijd om bezig te zijn met het bijhouden van de website en het maken van de cursussen. Zo kan Marja het niet meer combineren met haar. Wie niet heilig leeft en niet naar de Heere Jezus verlangt, kan niet binnengaan. Zorg ervoor dat je niet met lege handen staat als de Heere Jezus terugkomt. Dit vertelde ds. M. Klaassen onlangs tijdens een avond van Stichting Jij daar! over de eindtijd. Klaassen legt uit waarom hij gelooft dat de komst van Christus dichtbij is en hoe we ons op Zijn wederkomst kunnen voorbereiden

Wat zegt de Bijbel over de terugkomst van Jezus

Voordat Jezus Christus in het jaar 33 naar de hemel opsteeg, beloofde hij terug te komen. Hij vergeleek zichzelf met een edelman die lange tijd wegging en terugkwam met de macht om als koning te regeren. Het doel van Jezus' wederkomst is te zorgen voor een goede regering voor de mensheid. (Lees Lukas 19:11, 12. Een schetsbordverhaal van Ellen Zuijdwegt - Dronkers dat al gepubliceerd is in de werkvorm 'Vertel het maar'. In dit bijbelverhaal vertelt Ellen op een wijze die kinderen kunnen begrijpen over de wederkomst van de Here Jezus Je kunt dit verhaal zowel met een schetsbord als 'puur natuur' vertellen, hoewel het altijd leuk is om een aantal voorwerpen te gebruiken Het is dezelfde plaats waar vandaan de Heere Jezus naar de hemel is gegaan. Op diezelfde plaats zal Hij terugkomen. Dat zeiden de engelen ook al tegen de verbaasde discipelen, die Hem na stonden te staren na Zijn hemelvaart (Handelingen 1:11). Het volk Israel is richting de wederkomst van de Heere Jezus het meest belangrijke volk op aarde

Met de wederkomst van Jezus of parousie (van het Grieks) wordt de belofte van Jezus bedoeld, dat hij na zijn verrijzenis zal terugkomen op de Dag des Oordeels.Binnen het christendom en de islam wordt het geloof hierin aangehangen. In het Nieuwe Testament werd de wederkomst tijdens het leven van de schrijvers verwacht In 4 lessen gaat Orlando Bottenbley - aan de hand van Bijbelteksten - dieper in op de wederkomst van Jezus en vertelt hij over de toekomst van Israël in het licht van de eindtijd. De 6 lessen van de eerste studie zijn nog steeds beschikbaar en staan onderaan deze pagina Noot van de grote God en van onze redder Jezus Christus - Ook mogelijk is de vertaling: 'van onze grote God en redder Jezus Christus'. E-mail Geplaatst in categorie:: Bijbelteksten , wederkomst Ten aanzien van de wederkomst van de Heer Jezus, geven veel mensen absolute voorrang aan het oppassen voor valse Christussen. Ze houden vast aan hun opvattingen en voorstellingen, en ze geloven dat allen die getuigen van de wederkomst van de Heer, vals zijn; ze schenken er geen aandacht aan hoe ze een wijze maagd kunnen zijn en Gods stem kunnen horen Info over de wederkomst van jezus. Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten; De Wederkomst Van Jezus - Reddit www.reddit.com. Reddit is een sociale nieuws website waar je zelf artikelen kan plaatsen of reageren op berichten. Stel vragen en krijg antwoorden en meer informatie over de wederkomst van jezus. Pinterest: De Wederkomst Van Jezus.

Tekenen van de eindtijd in de Bijbel: Jezus, Matteüs 24:3

De wederkomst van Jezus 22 september 2019; Jan de Jong; Wederkomst; 1 Korintiërs; 0 Reacties; Toon Audio Download MP3 De preek begint vanaf: het begin. Bijbelteksten in deze preek. 1 Korintiërs 15:51-52. Dit delen: E-mail; Facebook; Twitter; Pinterest; Series: Ochtenddienst. Getagd met Jan de Jong, wederkomst, 1 Korintiërs 15:51-52. Heilig. De Wederkomst van de Here Jezus Christus nader bekeken Voorwoord: Als we het over de Wederkomst van Christus hebben, moeten wij goed beseffen, dat er (achtereenvolgens) een ONzichtbare en een zichtbareWederkomst is. De ONzichtbare Wederkomst is de (verborgen) komst voor de Bruid (of: Bruidsgemeente); dit is het zgn. wijze maagden deel van de oprechte gelovigen.[1 Jezus' wederkomst zal geen geheime of lokale gebeurtenis zijn, maar globaal: hij vergeleek het met de bliksem die door de lucht flitst. Het zal glorieus zijn: de eerste keer kwam Jezus in een eenvoudige kribbe, maar Hij zal terugkomen met heerlijkheid en macht, met alle engelen van de hemel, als de Koning der Koningen en Heer der Heren om de aarde te oordelen (zie Matteüs 16:27 en. 9.4. Wederkomst van Jezus. Jezus zal vanuit de hemel naar de aarde terugkomen om Israël te bevrijden van haar vijanden en de Gemeente te redden uit haar verdrukking. Verder zal Jezus strafgerichten uitvoeren over bevolkingsgroepen die vijandig staan tegenover Joden en christenen. 9.4.1. Voortekenen van de wederkomst 9.4.2. Antichrist 9.4.3 Laten we eens nagaan wat Jezus Zelf zegt over zijn terugkeer: Voorwaar, Ik zeg U, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.. Deze uitspraak voorziet in een wederkomst later in de eerste eeuw van onze jaartelling. Echter, Jezus is na Zijn hemelvaart niet opnieuw verschenen in die eeuw. Zijn uitspraak is niet uitgekomen

15 Bijbelteksten over de Wederkomst - HSV & NBV

Wat de bijbel zegt over de wederkomst - uitle

1 Bijbelstudie 17 De wederkomst van Jezus I Inleiding en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid (Mattheüs 24:30) Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstokken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over He De Wederkomst is de letterlijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde om duizend jaar lang als Koning in macht en heerlijkheid te heersen (Openbaring 20:1-6). De profeten van het Oude Testament leken dit onderscheid tussen de twee komsten van Jezus (Zijn geboorte en Zijn Wederkomst) nog niet volledig te bevatten, zoals we kunnen zien in Jesaja 7:14; 9:6-7; en Zacharia 14:4 De Here Jezus noemt hem de overste dezer wereld (Joh. 14:30). De apostel Paulus betrekt hem bij de aarde als hij hem beschrijft als de overste van de macht der lucht. Maar wat nog meer van belang is, is datgene wat we lezen in Lucas 4:6, waar de duivel tegen de Here Jezus zegt: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haa.._ aan wie ik wil Wederkomst van Jezus binnen het christendom [bewerken | brontekst bewerken]. De wederkomst van Jezus binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. Sommige christelijke groepen onderscheiden nog twee Wederkomsten: de eerste is de opname van de gemeente, waarbij Jezus terugkeert op aarde.

Wederkomst - ABC van het geloo

Orlando Bottenbley: 'Jezus komt binnen 12 jaar terug' - EO

De wederkomst van Jezus binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. Sommige christelijke groepen onderscheiden nog twee wederkomsten: de eerste is de opname van de gemeente, waarbij Jezus terugkeert op aarde (onder luid bazuingeschal) om de ware christenen op te halen naar de hemel en de. 2020-11-15 - Explore Volg Almachtige God's board De wederkomst van de Heer Jezus on Pinterest Bijbelteksten in deze preek. Openbaring 22:20 2 Petrus 3:12 1 Korinthe 16:22 Openbaring 13:12-15 Zacharia 14:4 Mattheüs 24:3. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. - Openbaring 22:20 (HSV

De wederkomst van Jezus Christus is dus waar de Bijbel uiteindelijk over gaat! Ik geloof dat wij, nadat wij zo'n twintig studies hebben besteed aan de grote verdrukking eraan toe zijn om wat goed nieuws te krijgen. Dit zal vanmorgen in Openbaring 19 tot aan het eind van Openbaring 22 het geval zijn. . . alleen maar goed nieuws Bijbelteksten. Wederkomst. Zie ook: Eschatologie, Wederkomst, de terugkeer van Jezus Christus. De theologische wetenschap Eschatologie houdt zich hiermee bezig. Inhoud. Bijbel. Volgens sommige visies is Jezus al teruggekomen, zo stelt het preterisme dat alle profetieën in de Bijbel, incl. die in het boek Openbaring, al zijn vervult De wederkomst van Jezus - Christelijke film 'Kloppen aan de deur' TrailerTweeduizend jaar geleden profeteerde de Heer Jezus: Midden in de nacht klonk er luid geroep: 'Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet' (Matteüs 25:6). Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wederkomst: Kleurplaat Voetstappen van de Heere Jezus Download; Knutselmateriaal Wederkomst: Werkblad Lamp wijze&dwaze maagden Download; Catechismus Zondag19 Vraag & Antwoord52 Wederkomst Download; Bijbelteksten Jesaja11:6-8 kleuren Download; Bijbelteksten Mattheüs25:10 kleuren Download; Bijbelteksten Handelingen1:11 kleure Jezus Christus of Jezus van Nazareth (betekenis naam: Jezus; Verlosser. Christus; Gezalfde) was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God. In de islam gelooft men dat Jezus (daar kennen ze hem ook wel als Isa) een profeet (boodschapper van God) was, maar wordt Hij niet als de Zoon van God gezien

Christelijke film - Hoe zullen de profetieën van de

De dood en herrijzenis, verrijzenis of opstanding van Jezus is een centraal thema in het christendom, dat in alle vier canonieke evangeliën (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) van het Nieuwe Testament op verschillende wijze wordt verteld.. Jezus was een charismatische prediker uit Nazareth in Galilea, die gedoopt was door Johannes de Doper en beweerde dat God spoedig de bestaande aardse. DE WEDERKOMST VAN JEZUS, DE JODEN EN DE DUIZENDJARIGE REGERING. 523. 1 Thessalonicenzen 4:14-17. De Heer tegemoet. Wat zij op dat gebied leren In 'Talmage', blz.359 lezen we: De exacte tijd. Als het gaat over de wederkomst van de Heere Jezus wordt vaak opgemerkt dat we Zijn voetstappen al kunnen horen. Deze kleurplaat sluit bij deze uitspraak aan

Openbaring 22:20 - Bijbeltekst van de dag - DailyVerses

Jezus noemt wel enkele voortekenen waaraan we kunnen zien dat de dag van Jezus' wederkomst dichtbij is gekomen. Deze worden hierna genoemd. Voorteken 1: Evangelieprediking aan alle volken Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. (Matteüs 24:14, NBV2004 De tweede Wederkomst van Christus wordt door Jezus Christus op vele plaatsen in de Bijbel besproken. Jezus sprak veelal in de vorm van gelijkenissen als de Bruidegom die komt. Niet zo verwonderlijk, omdat in het Oude Testament, Israël werd gezien als de Bruid ( Jesaja 61:10 , Hosea 2:15, 18

Waarom de wederkomst van Jezus zo uniek is - CIP

 1. Hebreeën 9:28 is in het NT de énige tekst die uitgesproken melding maakt van een tweede komst van de Heer. Daar lezen we: zo zal ook Christus nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om.
 2. Uit deze twee bijbelteksten hebben, Zoals nu al tweeduizend jaar vergeefs naar de wederkomst van Jezus wordt uitgezien, zo zag men in de dagen van Jezus vergeefs uit naar de wederkomst van Elia
 3. De wederkomst van Jezus Inhoud 1. Het ontstaan van de christelijke jaartelling 2. Een mogelijke verklaring van de Ster van Bethlehem 3. Sedimenten helpen sterfdatum van Jezus te achterhalen 1. Om iets over het tijdstip van de wederkomst van Jezus te kunnen zeggen, moet eerst het ontstaan worden behandeld van wat de 'christelijke jaartelling' wordt genoemd
 4. Wederkomst betekent dat de Heere Jezus voor de tweede keer naar de aarde komt. Dan zal Hij als Rechter oordelen over de mensen die nog leven en die al gestorven zijn. Bijbelteksten. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten vreugde bedrijven, voor het aangezicht des HEEREN,.
 5. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen' (Handelingen 1:11). Vanaf die tijd tot op heden zien de volgelingen van Jezus Christus uit naar de wederkomst. Wat zal Jezus doen als Hij wederkomt
 6. Wederkomst van Jezus - Wikipedi . Berichten over Jezus wederkomst geschreven door HH. Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren,. De eerste wederkomst van Jezus, 1 Korinthe 15:28, En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien,

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Wederkomst van Jezus Jezus werd in 4151 geboren. Dat is 6 v. Chr. Ongeveer 32 jaar later, dus in 26 n. Chr. zei Hij, dat er nog geen volle 2000 jaren zouden voorbijgaan, alvorens het einde van de goddeloze toestand op Aarde zal komen In 2 Thessalonicenzen 2:9-12 lezen we over de wederkomst van de Heer Jezus en de daaraan voorafgaande verschijning van de antichrist. Die zal allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen doen. Hen, die verloren gaan, zal hij verlokken met ongerechtigheid, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden

Drie predikanten over de vraag of Jezus binnen 25 jaar

De eerste wederkomst van Jezus, is om de gemeente of wel de bruid van Christus op te voeren in de lucht zoals dat staat, in 1 Thessalonicensen 4: 16-17, Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen. Wederkomst Jezus voor 2028 COSTA MESA - Nog voor het jaar 2021 zal Jezus de mensen die in Hem geloven opnemen. De terugkeer van Jezus zal tussen 2018 en 2028 plaatsvinden Ook uit meerdere uitspraken van Jezus blijkt dat Zijn wederkomst niet lang op zich zou laten wachten. Dat deze wederkomst nog steeds niet is geschied is dan ook een reden om ernstig aan Zijn woorden te twijfelen. (Matheus 4:17) Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het. Vervolging wijst op wederkomst Heere Jezus (16 reacties) Geplaatst op vrijdag 11 september 2020, 10:23 door Dirk A A. Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de wederkomst van de Heere Jezus. Zoals Hij ooit naar de hemel ging, zo zal Hij eenmaal terugkeren naar deze aarde #Jezus # Evangelie #Gospel #Kerk # Gospelfilm # Nederlands # Gospel # filmtrailer # trailer # Jezus # christus # Kerk # Heilig # Bijbel # christendom De Kerk van Almachtige God Dutch gospel movie 'What a beautiful voice' How to welcome the coming of the Lord Jesus Contact us: m.me/kingdomsalvationnl Dong Jingxin is a preacher in a house church in China

Bijbel lezen | Jezus, geweldige HerderWat is het geheim van de wijze maagden om de bruiloft van

Bijbeltekste

Bijbeltekst met foto's. 2,059 Followers · Religious Organization. Bijbelspreuken. 24,948 Followers · Religious Organization. Pages Community Organization Religious Organization De Kerk van Almachtige God Videos Goed nieuws over de wederkomst van Jezus Christus. Vraag: Wat is de wederkomst van Jezus Christus? Antwoord: De wederkomst, of tweede komst, van Jezus Christus is de hoop van gelovigen dat God alle dingen onder controle heeft en trouw is aan de beloften en profetieën in Zijn Woord. Tijdens Zijn eerste komst kwam Jezus Christus als een baby in een voerbak in Betlehem naar de aarde, precies zoals voorspeld was De Wederkomst van Christus (In de Tessalonicenzen Brieven) Inhoud Here Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Immers, dat gij, door God geliefde broeders, verkoren zijt, weten wij, omdat onze evangelieprediking niet lezen we de volgende bijbelteksten Veel christenen verwachten de wederkomst van Jezus Christus, maar natuurlijk weten we niet wanneer. De Bijbel geeft nu eenmaal geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus. Sterker nog, Jezus heeft gezegd (Matt. 24:36) Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen De pandemie veroorzaakt door het coronavirus, is wel het begin van wat Jezus voorspelde wat in de eindtijd zal gebeuren. Maar er gaat nog veel dingen gebeuren voordat alles wat geprofeteerd is in vervulling zal gaan. De Bijbel geeft ook geen duidelijke tijdsberekening aangaande de wederkomst van Jezus

bijbelstudie 214 Jezus: Zijn terugkeer: De Wederkomst

 1. Wederkomst Jezus voor 21 jan.2019! - (Dit verslag is verwijderd) Op 04-08-2018 had ik deze tijd verwerkt in het verslag: Pieter de Romein - De laatste paus - (Paus Franciscus
 2. Jezus' wederkomst. 12 oktober 2019 | In 365x Spurgeon, Eindtijd | Door Charles Spurgeon. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. (Filippenzen 3:20) Lees verder 2 Timotheüs 4:1—8
 3. De Wederkomst van Jezus Christus Met Daniël 11:44 waren we aangekomen in het laatste deel van de Eindtijd. Dat zijn ook de laatste maanden van De Grote Verdrukking, kort voor de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg. Ook nu geven we een directe vertaling uit de grondtekst, omdat anders belangrijke details ontbreken
 4. Wederkomst Jezus voor 16 mei 2022! Einde Eindtijd jan.2022 - Armageddon jan.2022 t/m juni 2025 (DZG// Maandag 31-12-2018/ 13:28) Bron: Foto's, afbeeldingen en tekeningen. Openb.6:13 En de sterren des hemels vielen op de Aarde.
 5. Als Jezus spreekt over Zijn wederkomst, zegt Hij dat sterren naar de aarde zullen vallen. Bijbel Eindtijd Over verschillende bijbelteksten Theologie. Zijn Bijbelse voorspellingen betrouwbaar en actueel? In de Bijbel staan zo'n 200-300 voorspellingen, profetieën, over de eerste komst van Jezus die letterlijk vervuld zijn

Hoe kunnen we voorbereid zijn op Jezus' wederkomst? 21-10-2019. Noot van de redacteur: In hoofdstuk 22 van Openbaring profeteerde de Heer Jezus een paar keer: Ik kom snel. Het staat vast dat elke broeder en zuster die oprecht in de Heer gelooft hoopt de teruggekeerde Heer Jezus te kunnen ontvangen en met Hem te dineren op het bruiloftsbanket wederkomst jezus christus. wederkomst jezus christus. Over de auteur David Sorensen. David Sorensen zet zich met hart en ziel in om iedereen te laten zien hoe geweldig het is om God echt te kennen. Zijn grootste verlangen is dat mensen leren hoe ze God zelf kunnen ervaren als hun allerbeste Vriend en liefhebbende Vader Als het gaat over de wederkomst en over het verlangen naar de wederkomst, dan ben je helemaal gericht op het gegeven dat anderen (van wie je heel veel houdt) nog onbekeerd zijn. Dat zij de Heere Jezus Christus nog niet kennen. Dat is inderdaad aangrijpend; dat ben ik met je eens

De wederkomst van Christus - Jesus Chris

Hoe zal de de Heer Jezus terugkeren? Hoe kunnen we de wederkomst van Jezus verwelkomen? Het antwoord is hier, klik om te lezen en te bekijken Wederkomst van Jezus | 'Gods naam is veranderd?!'Het mysterie van Gods naam (Filmtrailer). Haar naam is Wang Hua en ze is predikante in een huiskerk in Zuid-China. Nadat ze ging geloven in de Heer las ze in de Bijbel dat God in het Oude Testament Jehova werd genoemd en in het Nieuwe Testament Jezus. Waarom heeft God verschillende namen Jezus wederkomst 1. Welkom Voorganger dhr Kamphuis Organist Johannes de VriesThema: de Wederkomst van de Heer op de wolken. 2. VDD ELB 183 - 1, 2, 4 Dit weet ik zeker, 3. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp 4. Dit weet ik zeker (EL 183) t. T. Wever; m. J.F. Knapp 5 Wederkomst van Jez... Wederstrevig. Wedervergeldin Jezus' wederkomst in 2 Tessalonicenzen. In een viertal onderwijsavonden gaat Ludy Fabriek ons meenemen in de 2e Tessalonicenzenbrief over de wederkomst van Jezus. Wees een voorbeeld tot navolging (2 Tess. 3:6-18) 12 mei: Jezus' komst voor de heiligen (2 Tess. 1:1-12

1496 best images about Christelijk on PinterestDe ware betekenis van “Doch van dien dag en die ure weet

 1. Jezus en Johannes de Doper begonnen beiden hun dienst in het 15 e jaar van Tiberius Ceasar (Lucas 3:1-3-21). Van hen weten we dat hij 14 na Christus de troon besteeg. Jezus begon zijn dienst dus in 29 en predikte 3 jaar. Dit komt op 32 na Christus. In Johannes 12:1 lezen we dat Jezus 6 dagen voor Pasen naar Bethanië ging
 2. Spreekt Jezus in Mat.24:30 over zijn wederkomst? Gijs van den Brink, Studiebijbel Magazine 2.2, 2008 . Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister
 3. Quote Reageer Onderwerp: Wederkomst Jezus / Isa Geplaatst op: 19 juli 2015 om 17:21: De website Discovering Islam heeft onlangs verklaard dat Jezus (Isa) in 2022 terugkeert. Zes jaar daar aan voorafgaand, in 2016, verschijnt eerst Imam Mahdi, al kan hij ook dit jaar al terugkomen
 4. Jezus zei dat Hij zou komen om ieder te vergelden naar zijn daden. Dat betekent dat Hij zou komen om te oordelen. Dit is dus wat er zou gebeuren tijdens de wederkomst: VERGELDING. Ook de apostel Paulus zei dat de wederkomst van Jezus betekende dat Hij zou STRAFFEN: 'wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt
 5. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door1 Jezus ontslapenen met Hem brengen (1 Thess. 4:14). God zal de ontslapenen met Christus brengen Wie dit gedeelte aandachtig leest, zal ongetwijfeld erkennen dat het verwijst naar de wederkomst van de gelovigen met Christus
 6. Bijbeltekst van de dag - Johannes 12:47 - Het oordeel van de laatste dagen. Dit vers vertelt ons dat in plaats van woorden uit te drukken om het werk van het oordeel en zuivering te doen, werd Jezus Christus geïncarneerd in de wereld om de mensheid van zonde te verlossen, zodat de mensheid zou kunnen voorkomen veroordeeld en vervloekt te worden door de wet en Gods genade en zegeningen te.

Jezus bevestigt nog één keer dat hij met haast zal komen.Hij zet daarmee zijn handtekening onder heel dit boek. Johannes, en met hem alle gelovigen, antwoorden: Ja kom Heere Jezus! De gelovigen verlangen naar de wederkomst van Christus Keert Jezus in 2020-2030 terug op Aarde? Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde. Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wi Door Anyuan, FilippijnenDe tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen: hoe verwelkom je de wederkomst van de HeerTweeduizend jaar geleden vroegen de volgelingen van de Heer aan Jezus: En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der. Drie kernprincipes om de wederkomst van Jezus Christus te verwelkomen. 18-02-2020. Door Yanjin. Inhoudsopgave. 1. Vertrouw niet op opvattingen en fantasieën, maar heb een godvrezend hart. 2. Zoek en onderzoek actief de ware weg. 3. Richt je op het horen van.

Goed nieuws over de wederkomst van Jezus Christus | Christelijke films 'Op missie' Officiële trailer De christen Chen Yixin gelooft al vele jaren in de Heer, en had het geluk dat ze de terugkeer van de Heer Jezus in de laatste dagen mocht verwelkomen - Almachtige God! De woorden van Almachtige God gaven haar inzicht in het intense verlangen van God om de mensheid te redden, en ze begreep. En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen. Lucas 2:21. Als u dit gelezen, gehoord hebt, vraagt u zich af wat dit Schriftgedeelte met Oud en Nieuwjaar te maken heeft Nederlandse christelijke film 'Gods naam is veranderd?!' De wederkomst van Jezus (Trailer)Haar naam is Wang Hua en ze is predikante in een huiskerk in Zuid-China. Nadat ze ging geloven in de Heer las ze in de Bijbel dat God in het Oude Testament Jehova werd genoemd en in het Nieuwe Testament Jezus. Waarom heeft God verschillende namen Ik heb een heilig gevoel dat de wederkomst aanstaande is. Niet zomaar aanstaande, maar echt snel. Voorspelling zou zonde zijn, maar ik voel dat Jezus terugkomt. Nu heb ik alleen een probleem: Ik denk dat ik niet bekeerd ben. Ik geloof, ik weet zeker dat Jezus gestorven is voor mij. Ik twijfel niet aan Zijn kracht en macht

Wederkomst van Jezus Christus - Online Bijbelstudi

 1. Maria ontmoet Jezus. Op deze zondag staat Johannes 20:1-18 centraal: Maria uit Magdala en twee leerlingen ontdekken dat Jezus' graf leeg is, en Maria ontmoet daarna de opgestane Jezus zelf. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons Maria, die naar de leerlingen rent, en op de leerlingen, die naar het lege graf rennen
 2. tweede wederkomst van jezus en de heilige profeet? Hoe denken jullie daar over? _____ Oorspronkelijk geplaatst op forums.maroc.nl. 12-12-10, 20:56 #2. John2. Bekijk Profiel Bekijk Forum Berichten Bezoek Homepagina Banned Ingeschreven Nov 2006 Locatie Hengelo (Ov) Berichten 12.180 Post Thanks / Lik
 3. Wederkomst van Jezus - Wikipedi . Berichten over Jezus wederkomst geschreven door HH. Wanneer Christus Zijn voeten zal plaatsen op de Olijfberg, vanwaar Hij eens is opgevaren,. De eerste wederkomst van Jezus, 1 Korinthe 15:28, En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien,
 4. Sporen van de wederkomst van Jezus christus (Paperback). De auteur van deze uitgave laat zien, dat de noden en weeën uit de Openbaring van Johannes meer..
 5. 'Wederkomst', wat betekent dat eigenlijk? Jezus komt terug. Hij is al een keer gekomen (Kerst). Nadat Hij is opgestaan uit het graf (Pasen), is Hij nog 40 dagen op aarde gebleven. Daarna is Hij teruggegaan naar Zijn Vader (Hemelvaart). Daar is Hij nu nog steeds. Hij zorgt er voor heel Zijn kerk. Blijft Hij daar
 6. debijbel.nl, dé bijbelsite van Nederland en Vlaandere
 7. Dispuut over de wederkomst van Jezus Christus Article / Letter to editor All authors Jonge, H.J. de Date 2006 ©2020 Leiden University A service provided by Leiden University Libraries.
Van Pasen naar Pinksteren | Bijbels OpvoedenEn hoe beïnvloeden de Tien Geboden ons de mensheid precies?
 • ITunes herladen.
 • Laatste aardbeving op aarde.
 • Kennissen betekenis.
 • Hondenfotograaf België.
 • Action tower speaker.
 • Rammelbeek zwembad.
 • Omgeving Düsseldorf.
 • Cdc corona predictions.
 • Icon pet zwart.
 • Eenvoudig mensen tekenen.
 • Aalscholver soorten in Nederland.
 • Albo Contact.
 • Courgette avocado.
 • Yhdysvallat ennen ensimmäistä maailmansotaa.
 • Koptisch Nieuwjaar.
 • Eastermar Doutzen Kroes.
 • Wapiti multi vitamine gastric bypass.
 • Sedum spectabile 'Matrona.
 • Https biologiepagina nl 2en3 bloedsomloop oefenen htm.
 • Vet verbranden sport.
 • Uitschelden woorden.
 • Mabel Ray Willis.
 • Harry Potter park London tickets.
 • Grisport 70249.
 • Boete UWV zwart werken.
 • LYNX Handelsplatform.
 • 1 scheve tand rechtzetten.
 • Ruig haarmos.
 • Dubbele wafelsteek.
 • Doner Kebab marinade.
 • Broccoli bladeren eten.
 • CNV Connectief relatienummer.
 • Mijn hond heeft iemand gebeten verzekering.
 • Emigreren naar Dubai.
 • Aanvullende beurs aanvragen.
 • YourSurprise tote bag.
 • Hank Williams I Saw the Light.
 • Powerbank opladen met stekker.
 • Ergonomische hef en tiltechnieken.
 • Interieur auto vernieuwen.
 • Talmoedisch betekenis.